Algemene verkoopsvoorwaarden

Ondernemingsgegevens

KoesterCreaties
Arthur Borghijsstraat 82, 2870 Puurs-Sint-Amands, België
info@koestercreaties
+32 476 725 821
BE 0771.930.849

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van KoesterCreaties, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Arthur Borghijsstraat 82, 2870 Puurs-Sint-Amands, BTW BE 0771.930.849, RPR Mechelen, (hierna ‘KoesterCreaties’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. 

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (hierna “Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van KoesterCreaties moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door KoesterCreaties aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. 

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden KoesterCreaties niet. KoesterCreaties is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. KoesterCreaties is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact met ons op te nemen. 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door KoesterCreaties. KoesterCreaties kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Wanneer u een bestelling wilt plaatsen gaat u als volgt te werk:

Fase 1
Plaats de producten in de winkelmand. De getoonde prijzen op de website zijn inclusief btw.

Fase 2
Zodra u de gewenste producten heeft toegevoegd, gaat u naar de winkelmand (bovenaan of onderaan in het menu) en kiest u voor “Doorgaan naar afrekenen”.

Fase 3
U komt nu in een nieuw scherm waar u uw gegevens kunt invullen. Dit gebeurt in een veilige omgeving. Doorloop hier de 4 stappen:

 • Stap 1: vul uw factuurgegevens in
 • Stap 2: indien u onze nieuwsbrief wil ontvangen, vinkt u het vakje aan
 • Stap 3: vul uw verzendgegevens in indien deze afwijken van uw factuurgegevens
 • Stap 4: heeft u een bepaalde ringmaat of afmeting nodig die niet selecteerbaar was, vul het in bij bestelnotities
 • Stap 4: controleer uw bestelling. Iets vergeten? Kies dan in het menu bovenaan voor “Webwinkel”
 • Stap 5: kies een verzendwijze
 • Stap 6: kies uw betaalwijze

Wanneer u akkoord bent met de bestelling en de algemene voorwaarden vinkt u ” Ik heb de algemene voorwaarden van de website gelezen en ga hiermee akkoord” aan en drukt u op de knop “bestelling plaatsen”.

U kan zich bedenken tot u op de knop ‘bestelling plaatsen’ drukt. Mocht u zich echter hierna nog bedenken, dan kunt u gebruik maken van het herroepingsrecht. Wij adviseren u dan om z.s.m. contact met ons op te nemen zodat de goederen niet uit worden gestuurd.

Zodra uw bestelling is geplaatst, doen we er alles aan om uw producten zo spoedig mogelijk te leveren.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 • via bankkaart (bancontact, iDEAL)
 • via kredietkaart (VISA, MasterCard)

KoesterCreaties is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en Nederland. 

De levering gebeurt door b-Post of DPD. De Klant kan kiezen voor een verzekerde (DPD) of een niet-verzekerde (bpost) zending. Het pakket kan aan huis of naar een servicepunt gestuurd worden. De mogelijkheid om het pakje zelf af te halen bij ons pick up point (het ZilverAtelier, Hoogstraat 23, 2870 Puurs – Sint – Amands) is voorzien en kan tijdens de openingsuren. Neem hiervoor contact op met de klantendienst.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan KoesterCreaties.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf het ogenblik dat hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door KoesterCreaties was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van het KoesterCreaties.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van KoesterCreaties te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij KoesterCreaties.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant KoesterCreaties, Arthur Borghijsstraat 82, 2870 Puurs-Sint-Amands, België, 0476 725 821, info@koestercreaties.be een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan KoesterCreaties heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan KoesterCreaties, Arthur Borghijsstraat 82, 2870 Puurs-Sint-Amands, België. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt het ZilverAtelier zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal KoesterCreaties alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat KoesterCreaties op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan KoesterCreaties wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.  

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door KoesterCreaties geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald. 

KoesterCreaties betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. Zoals:
  • creaties voorzien van een specifieke persoonsnaam
  • creaties met haren of crematie-as
  • creaties met een persoonlijke tekst

Artikel 8: Garantie 

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst van KoesterCreaties en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan KoesterCreaties.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant KoesterCreaties zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van KoesterCreaties is bereikbaar op het telefoonnummer +32 476 725 821, via e-mail op info@koestercreaties.be of per post op het volgende adres Arthur Borghijsstraat 82, 2870 Puurs-Sint-Amands, België. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover KoesterCreaties beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt KoesterCreaties zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, KoesterCreaties respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: 

 • het verwerken van de bestelling
 • het versturen van nieuwsbrieven
 • reclame – en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan KoesterCreaties, Arthur Borghijsstraat 82, 2870 Puurs-Sint-Amands, België, info@koestercreaties.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot KoesterCreaties, Arthur Borghijsstraat 82, 2870 Puurs-Sint-Amands, België, info@koestercreaties.be .

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. 

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, KoesterCreaties heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

KoesterCreaties houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op +32 476 725 821.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

De soort cookies die gebruikt worden zijn:

 • ‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.
 • ‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert].

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door KoesterCreaties om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van KoesterCreaties. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).